امید به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی امید - نام پسر

امید : انتظار , آرزو

معنی اسامی مشابه

امیدوار : نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
امیده : امید
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا