بانواز به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی بانواز - نام دختر

بانواز : باخبر ساختن مردم با صدای بلند(نگارش کردی : بانگهواز)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا