شادک به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی شادک - نام دختر

شادک : نام مستعار سمک در داستان سمک عیار

معنی اسامی مشابه

شادکان : کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی
شادک : نام مستعار سمک در داستان سمک عیار
شادکامه : کامروا، خوشحال، شادمان
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا