نستار به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی نستار - نام پسر

نستار : از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا