پوران به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی پوران - نام دختر

پوران : موفق , جانشین , یادگار

معنی اسامی مشابه

پوران دخت : یکی از شخصیتهای شاهنامه
پوراندخت : نام دختر خسروپرویز
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا